Address: 265 Nui Ngoc, Cat Ba Town, Hai Phong    Reservation Line: (+84) 913096281    Email: ciaocatbahotel@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *